» За вас продавачи

В едно A1 знае, че имотът не може да се продаде сам. Ние продаваме, като специално разработваме маркетингов план за да продадем вашия имот. Основна част от този маркетингов план е реклама на имота ви в най-големите портали за недвижими имоти. Друга успешна стратегия е денят на отворените врата. Ние провеждаме огледите вместо вас. И ви информираме ежедневно за случващото се с вашия имот на пазара.

Ето и типов договр, с който ще работим заедно.

 

ТИПОВ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО при продажба на недвижим имот с агенция за недвижими имоти А1

Днес, ............................... в гp. ................................................ между:
.............................................................................................................................................. EГН ..........................................., л.к. № ..................................., изд. на .......................... от МВР гр. ................................., с адрес ...................................................................... .............................................................................................................................................. тел. за контакт: ....................................., наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
.................................................. със седалище и адрес на управление ............................ ............................................................................................................................................., ДН ............................................, БУЛСТАТ ..........................................., представлявано от управителя на дружеството ........................................................................................., наричана за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, чрез представителя си ..................................................................................... се сключи настоящия договор:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.l ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предложи купувач за следния недвижим имот, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: ....................................................................... .................................................................................................. описан съгласно документ за собственост: .................................................................................................. за сумата от ................................ /словом:......................................................................................../, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да му заплати възнаграждение в размер на .......................................
 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
а/ да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за осъществяване на сделката /нотариален акт, скица, оценка и др./;
б/ да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна на цената на имота, но не по-късно от предстоящ оглед;
в/ да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако върху договорения имот са учредени или след подписването на този договор се учредят ограничени вещни права, ипотеки, възбрани или обект е предмет на съдебен спор, като предcтaви справка или удостоверение от съответната служба по вписванията. В противен случай се счита, че действа недобросъвестно и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в двоен размер на договореното възнаграждение;
г/ да препраща за преговори към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички потенциални купувачи, независимо откъде твърдят, че са получили информация за имота;
д/ да дава достъп до имота при поискване от изпълнителя за извършването на огледи;
е/ да заплати възнаграждението по чл. 1 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-късно при подписването на предварителен договор. Ако по време на действие на настоящия договор с договорения имот се извърши сделка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи пълно възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо дали последния може да докаже принос за сключване на сделката;
ж/ при нарушаване на условията на този договор или при отказ от сделката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в двоен размер на договореното за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение. Същата неустойка дължи лично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако имота е съсобствен и поведението на някой от другите собственици стане причина за нарушаване на договора.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а/ да рекламира имота в специализираните издания за недвижими имоти за своя сметка до сключването на предварителен договор;
б/ да организира огледи на обекта;
в/ да подготви проект на предварителен договор;
г/ да организира изповядването на сделката пред нотариус, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пожелае това.
Чл.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за изпълнението на договора, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и купувачa.
Чл.5 Ако след сключването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ продаде имота по чл. 1 без посредничеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен да заплати на последния НЕУСТОЙКА в размер на договореното в чл. 1 възнаграждение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.6 За извършването на оглед се попълва протокол в раздел IV на този договор.
Настоящият договор съдържа две страници, състави се в два екземпляра и се подписа от страните.
 

ПРОДАВАЧ: ..................................... КУПУВАЧ: .....................................
 


Обади се сега

A1 real estates

тел.:088 675 3352
office@a1imoti.com

Направете запитванеВашето писмо беше изпратено успешно! Очаквайте отговор!