» За вас купувачи

A1 искаме да бъдем максимално полезни, за да купите търсеното от вас жилище. За целта ще обсъдим Вашите конкретни изисквания. Това е важно, за да ограничим имотите, които отговарят най-много на вашето търсене. Съгласете се, че така ви пестим време и излишно разхождане.

А1 предлагаме пълно документално обслужване, проучване на имота, намиране на най-подходящите имоти

 

ТИПОВ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
при покупка на недвижим имот с агенция за недвижими имоти А1

Днес,...................... в гp. ........................................ между: .............................................................................................................................................. EГН ..........................................., с л.к. № ..................................., изд. нa .......................... oт МВР гр.................................., с адрес ...................................................................... ............................................................................................................................................., тел. за контакт: ....................................., наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
.................................................. със седалище и адрес на управление ............................ ............................................................................................................................................., ДН ............................................, БУЛСТАТ ..........................................., представлявано от управителя на дружеството ........................................................................................., наричана за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, чрез представителя си ..................................................................................... се сключи настоящия договор:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за недвижим/и/ и имот/и/, който се предлага/т/ за продаване, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - да му заплати възнаграждение.

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената по чл. 1 услуга в размер на ....................................................................., но не по-малко от ................................................................................... за сключването на предварителен договор за покупко-продажба;
Чл.3 Възнаграждението по чл. 2 се заплаща най-късно в деня на подписване на предварителния договор в брой, на касата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по банкова сметка.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.4 Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши да закупи конкретен недвижим имот от посочените в раздел IV от договора, се задължава да уведоми в тридневен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който прекратява разпространението на информацията за този адрес и се задължава да изготви предварителен договор за покупко-продажба между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продавач.

Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за възможни изменения на информацията, дадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато той е информиран погрешно.

Чл.6 Ако трето лице, което е свързано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин /съпруг/а/, роднина по права или съребрена линия, лице, с което Възложителя живее на съпружески начала, явен или скрит доверител и др./ сключи договор за имот, за който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, то последния е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НЕУСТОЙКА в размер на ........................................

Чл.7 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни точно задължението си за плащане на възнаграждението, то той дължи и НЕУСТОЙКА за забава в размер на ...................................................., до окончателното й изплащане, но не по-малко от двойния размер на договореното възнаграждение. При плащане първо се погасява неустойката за забава, а след това главницата.

Ал.1 Информация по смисъла на този договор е сведение, конкретизиращо предлаган недвижим имот като: вид /апартамент, вила, къща и пр./, квадратура, местонахождение, цена.
Ал.2 Информацията може да бъде дадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в устен или писмен вид. Извършването на съвместен оглед на имота от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ също се счита за даване на информация.

Ал.3 За всички случаи по предходната алинея се попълва протокол в раздел IV от договора, който се подписва и от двете страни.

Ал.4 Ако Възложителят откаже да подпише протокола по ал.3, то този отказ, а така също факта, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил информация, се удостоверява с подписа на един свидетел.
Чл.8 Настоящият договор може да се прекрати, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не избере от посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недвижими имоти.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ПРОДАВАЧ: .....................................             КУПУВАЧ: .....................................


Обади се сега

A1 real estates

тел.:088 675 3352
office@a1imoti.com

Направете запитванеВашето писмо беше изпратено успешно! Очаквайте отговор!